Piesakies jaunumiem!
+
EA popup logo Piesakies jaunumiem!
Paldies, Jūsu e-pasts un personīgo datu apstrādes apstiprinājums ir saņemts!
Paldies! Lai pieteikuma process būtu pabeigts, nosūtījām apstiprinājuma e-pastu uz jūsu norādīto e-pasta adresi! Lūdzam to apstiprināt!
Saņem EUROAPTIEKAS īpašos piedāvājumus un jaunākās aktualitātes e-pastā! Lūdzu norādi savu epastu:
* Ja esi Euroaptieka Medus kartes īpašnieks, norādi Medus kartes numuru zemāk:
944038470300
cart EUROAPTIEKA INTERNETĀ
Mājas lapa Par mums Uzņēmējdarbības ētikas kodeks

Uzņēmējdarbības ētikas kodeks

EUROAPOTHECA un tās grupas uzņēmumi Lietuvā, Igaunijā, Latvijā, Polijā un Ukrainā ir daļa no internacionālas uzņēmumu grupas VILNIAUS PREKYBA. Visi VILNIAUS PREKYBA grupas uzņēmumi seko vienotam Uzņēmējdarbības ētikas kodeksam, jo saprotam, ka esam atbildīgi par savām darbībām, kas ietekmē klientus, darbiniekus, sabiedrību un apkārtējo vidi. 

Mūsu atbildīgās darbības virzienus nosaka Uzņēmējdarbības ētikas kodekss, kurā mēs atklājam to, kā mēs veidojam darījumu attiecības un ievērojam uzvedības standartus saskarsmē ar darbiniekiem, klientiem, partneriem, piegādātājiem, valsts varas un citām institūcijām, kā arī sabiedrību. 

Uz ko attiecas šis kodekss?

 Uzņēmējdarbības ētikas kodekss ir paredzēts visiem grupas uzņēmumu darbiniekiem visos tirgos, valstīs un nozarēs, kuros darbojas „Vilniaus prekyba” vai tās uzņēmumi (visi uzņēmumi, kas veido „Vilniaus prekyba” uzņēmumu grupu, turpmāk ‒ Uzņēmums, Uzņēmumi).

Kodeksa ievērošanas nodrošināšana

Ņemot vērā uzņēmējdarbības līderu labāko pieredzi, Uzņēmums nodrošina informācijas sniegšanas kanālus, kurus izmantojot, klienti, darījumu partneri, piegādātāji un citas ieinteresētās personas varētu ziņot par Uzņēmējdarbības ētikas kodeksā noteikto principu pārkāpumiem.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ĒTIKA

Darbība tiek veikta godprātīgi, ētiski un saskaņā ar visiem tiesību aktiem. Šo principu ievēro visas grupas Uzņēmumi.

Ievērojot uzņēmējdarbības ētikas normas, mēs radām pievienoto vērtību darbiniekiem, klientiem, akcionāriem, piegādātājiem un partneriem, kā arī sabiedrībai.

Mēs ievērojam cilvēktiesības, atbalstām veselīgus darba apstākļus un nepieļaujam korupciju.

GODPRĀTĪGA UZVEDĪBA UZŅĒMUMĀ

Attiecības ar darbiniekiem

Mūsu mērķis ir pieņemt darbā, attīstīt un saglabāt apdāvinātus un profesionālus darbiniekus, kā arī iemantot viņu lojalitāti. Mēs cenšamies radīt un nepārtraukti pilnveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, radīt vienlīdzīgas iespējas, lai viņi varētu kļūt par mūsu komandas locekļiem, pilnveidoties profesionālajā jomā, sasniegt labus darba rezultātus un pastāvīgi piedalīties kopīgo mērķu īstenošanā.

Godprātīgas darba attiecības

Mēs ievērojam tiesību aktus, kas regulē darba attiecības. Mēs rīkojamies tā, lai mēs būtu pievilcīgs darba devējs arī topošajiem darbiniekiem. Mēs izvēlamies darbiniekus atbilstoši viņu kompetencei, profesionalitātei un vērtībām. Mēs mācām katru darbinieku pildīt savus pienākumus un uzdevumus un radām apstākļus, lai viņi varētu pilnveidoties. Mēs pienācīgi atlīdzinām darbu un gūtos rezultātus, ņemot vērā darbinieka amatu un situāciju darba tirgū. No darbiniekiem mēs šķiramies ar cieņu.

Līdztiesība

Mēs ievērojam principu: cieņa ir personīgo un darījumu attiecību pamats. Mūsu mērķis ir izveidot komandu, kurā vienlīdz labi justos un strādātu dažādu tautību, kultūru, rasu, reliģiju, politisko uzskatu, materiālā stāvokļa, izglītības, vecuma, seksuālās orientācijas, ģimenes stāvokļa, dzimuma, izskata, kā arī fizisko un garīgo spēju cilvēki. Mēs cenšamies radīt tādu darba vidi, kurā cilvēki tiktu cienīti, neņemot vērā individuālās atšķirības, un darbinieku darbs tiktu vērtēts atkarībā no rezultātiem un vērtībām atbilstošas uzvedības.

Mēs nepieļaujam darbinieku un citu personu, ar kurām saskaramies savā darbībā, diskrimināciju, pazemošanu, pret tām vērstu uzmākšanos, vardarbību un apvainošanu. Pret visiem darbiniekiem mēs izturamies ar cieņu un taisnīgi.

Veselība un drošība

Mēs cenšamies radīt drošus un veselībai nekaitīgus apstākļus darba vietās, kā arī pastāvīgi tos uzlabot, nodrošinām darba procesu drošību, ņemam vērā veselībai kaitīgus un bīstamus darba vides faktorus un ieviešam profilaktiskos līdzekļus. 

Katra Uzņēmuma darba vidē ir spēkā tai piemērojamie drošības noteikumi, kas ir noteikti ar likumu un Uzņēmuma iekšējiem normatīvajiem aktiem. Katram darbiniekam ir jāzina un jāievēro attiecībā uz viņa darba vidi un viņu pašu piemērojamie drošības noteikumi.

Darbinieku privātā dzīve

Mēs cienām darbinieku privāto dzīvi. Mēs vācam, glabājam un izmantojam darbinieku personas datus, ievērojot tiesību aktus. Mēs ievērojam principu, ka darbinieka privātā dzīve nedrīkst būt pretrunā Uzņēmuma centieniem nodrošināt darbības likumību un integritāti. Ievērojot likumus, Uzņēmums var pārskatīt, regulāri pārbaudīt un uzglabāt visus datus, informāciju un saraksti, novērot darbinieku darba vietā un citās Uzņēmuma telpās un raudzīties, kā darbinieks izmanto Uzņēmuma nodrošinātos saziņas līdzekļus. 

Alkohols un citas psihotropās vielas darba vietā

Mēs cenšamies radīt drošu un veselībai nekaitīgu vidi visiem darbiniekiem, partneriem un klientiem. Mēs aizliedzam darbavietā lietot alkoholu, nelegālās narkotiskās vielas, atrasties alkohola un narkotisko vielu ietekmē vai nepienācīgi lietot medikamentus. 

Interešu konflikts

Mēs cenšamies, lai darbinieki neradītu interešu konfliktu un atklāti un godprātīgi paustu savas intereses. Darbinieki nedrīkst veikt darbības, kas ir pretrunā Uzņēmuma likumīgajām interesēm vai arī liek šaubīties par darbinieka lojalitāti. Darbiniekam ir jāinformē savs vadītājs, ja viņš plāno uzsākt darba attiecības, iesaistīties citās profesionālajās darbībās, kļūt par vadības locekli vai piedalīties citās aktīvās darbībās uzņēmumos vai organizācijās, kas nav saistīti ar Uzņēmumu, lai nodrošinātu, ka šāda darbība neradīs interešu konfliktu. 

Darbinieks nedrīkst būt tieši pakļauts savas ģimenes locekļiem, radiniekiem vai citām personām, ar kurām darbiniekam ir ciešas personiskas attiecības. Darbinieks nedrīkst darbā pieņemt lēmumus, kas var tieši ietekmēt minēto personu stāvokli. 

Izklaide un dāvanas

Mēs ievērojam likumus un noteikumus, kuru mērķis ir korupcijas novēršana, un mums nav pieņemami, ka Uzņēmumiem jebkādos apstākļos būtu saistība ar necaurredzamiem sakariem ar uzņēmējdarbības vai valsts institūcijām, vai galējo formu ‒ kukuļošanu. Kukulis var būt finansiāls vai arī cita veida vērtīgas atlīdzības saņemšana un nodošana, tāpēc noteiktos apstākļos dāvanas un izklaides var tikt uzskatītas par kukuļiem.

Mēs nepiedāvājam un nepieņemam dāvanas, naudu vai viesmīlību ar nolūku veicināt tā vai cita lēmuma pieņemšanu vai piedāvāt par to atlīdzību, tomēr darbinieki drīkst pieņemt vai pasniegt nelielas vērtības simboliskas lietišķas dāvanas, kas atbilst izpratnei par viesmīlību un lietišķo sakaru uzturēšanu. Par dāvanām, ko pasniedz, lai izrādītu viesmīlību un uzturētu lietišķos sakarus, nevar uzskatīt naudas, aizdevumu, sponsorēšanas, ceļojumu, darba piedāvājumu, kompensāciju, atlaižu, preču, pakalpojumu un jebkuras citas vērtīgas atlīdzības piešķiršanu un pieņemšanu.

Grupas un Uzņēmuma īpašums

Grupas un tās Uzņēmumu īpašums un resursi ir paredzēti grupas un tās Uzņēmumu likumīgo uzņēmējdarbības mērķu īstenošanai. 

Ja darbiniekiem ir atļauts izmantot Uzņēmuma īpašumu personīgiem mērķiem, darbiniekiem ir jānodrošina, lai viņu darbība nebūtu pretrunā likumam, sabiedriskajai kārtībai un labiem tikumiem, nepārkāptu Uzņēmuma uzņēmējdarbības intereses un neizšķērdētu tās resursus.

Intelektuālais īpašums

Viens no vērtīgākajiem grupas un tās Uzņēmumu īpašuma veidiem ir licencētais un ar to saistītais intelektuālais īpašums. Tāpēc darbinieku pienākums ir aizsargāt uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesības. Intelektuālais īpašums aptver visu, ko darbinieki rada uzņēmumā darba laikā par uzņēmuma līdzekļiem vai savu amata pienākumu pildīšanas laikā. Grupai un Uzņēmumiem pieder tiesības uz visu, ko darbinieki rada, strādājot uzņēmumā.

Tehnoloģijas

Mēs izmantojam tikai likumīgi iegādātu programmatūru. Datorsistēmas un iekārtas ir paredzētas, lai tās izmantotu mērķiem, kas ir tieši saistīti ar darbu. Darbiniekiem nav atļauts nosūtīt no interneta nelikumīgus materiālus vai arī nepienācīga satura materiālus vai programmas vai arī glabāt tos darbiniekiem paredzētajos datoros un citos uzņēmuma datu nesējos.

Konfidenciālā informācija

Uzņēmumos tiek uzkrāta un glabāta konfidenciāla informācija par grupas un tai piederošo Uzņēmumu darbību, darbiniekiem, klientiem un darījumu partneriem. Ikviena darbinieka pienākums ir aizsargāt šo konfidenciālo informāciju no atklāšanas. 

Darbinieki drīkst izpaust šādu informāciju tikai tiem darbiniekiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama darba vajadzībām. Trešām personām šādu informāciju drīkst izpaust tikai tad, ja tas ir nepieciešams Uzņēmuma darbības īstenošanai vai arī tā ir obligāti izpaužama saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, turklāt ir jānodrošina, ka informācijas saņēmēji garantē tās konfidencialitāti.

Personas dati tiek vākti, uzkrāti, izmantoti un glabāti, stingri ievērojot tiesību aktus.

Lietišķie un finanšu dokumenti

Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai visi mūsu lietišķie un finanšu dokumenti būtu precīzi. 

Lietišķo un finanšu dokumentu precizitātes un pilnīguma nodrošināšana ir ne tikai grāmatvedības un finanšu nodaļu darbinieku, bet arī katra uzņēmuma darbinieka pienākums. 

Uzņēmuma darbiniekiem ir stingri aizliegts viltot dokumentus un sagrozīt vai slēpt darījumu vai operāciju patieso būtību. Darbiniekiem ir jānodrošina, lai visi uzraudzības iestādēm uzrādāmie pārskati būtu pareizi, precīzi un tiktu iesniegti laikā. 

GODPRĀTĪGA UZVEDĪBA UZŅĒMUMĀ

Mūsu mērķis ir nodrošināt kārtību, ilgtermiņa un veiksmīgu darbību, saskaņojot akcionāru, Uzņēmuma, darbinieku, klientu, darījumu partneru un sabiedrības intereses. Mēs vēlamies pieņemt darbā, attīstīt un saglabāt apdāvinātus un profesionālus darbiniekus, kā arī iemantot viņu lojalitāti. Mēs sazināmies ar dažādām ieinteresētajām pusēm ‒ klientiem, darījumu partneriem, konkurentiem, akcionāriem, valsts iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem un kopienām, mēs esam atvērti sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem, kā arī citām ieinteresētajām pusēm. Mūsu attiecībām un komunikācijai ir jābūt caurredzamiem, nepārsniedzot noteikto konfidencialitātes līmeni.

ATTIECĪBAS AR KLIENTIEM

Mūsu mērķis ir būt par mūsu klientu pirmo izvēli. Tas nozīmē, ka mēs strādājam, lai apmierinātu mūsu klientu vajadzības un vēlmes, un izturamies pret viņiem godprātīgi. 

Klients ir vissvarīgākā persona mūsu Uzņēmumā. No klientiem mēs sagaidām sava darba novērtējumu. Mēs ņemam vērā viņu aizrādījumus un ātri reaģējam.

ATTIECĪBAS AR DARĪJUMU PARTNERIEM

Mūsu mērķis ir veidot konstruktīvas un savstarpēji izdevīgas attiecības ar mūsu darījumu partneriem. Tāpēc mēs izturamies lietišķi, ievērojot uzņēmējdarbības ētiku un neaizmirstot par saviem mērķiem.

Mēs darbojamies uz uzticēšanās un vienošanos pamata. 

Mēs esam gatavi veidot attiecības ar jauniem darījumu partneriem. 

No darījumu partneriem mēs sagaidām, ka viņi godprātīgi konkurēs savā darbības jomā.

Mūsu darījumu attiecību un darbību pamatā ir princips ‒ lielāka labuma nodrošināšana mūsu Uzņēmumam, klientiem un akcionāriem. Tāpēc lēmumi nevar tikt pieņemti savam labumam vai savās interesēs ‒ tās nedrīkst ietekmēt mūsu neatkarīgo un racionālo vērtējumu.

Darījumu partneri nedrīkst piedāvāt mūsu darbiniekiem dāvanas vai citus labumus, kas varētu ietekmēt Uzņēmuma darbinieku objektivitāti attiecībā uz darījumu partneriem. 

Mēs glabājam darījumu partneru mums uzticēto konfidenciālo informāciju un izmantojam to tikai saskaņā ar panākto vienošanos ar darījumu partneri vai likumā noteikto. 

ATTIECĪBAS AR KONKURENTIEM

Mēs netiecamies pēc pārākuma konkurencē ar nelikumīgiem un neētiskiem līdzekļiem. Mēs darbojamies konkrētos tirgos, tāpēc pastāvīgi konkurējam, ievērojot tiesību aktus, kas regulē konkurenci un godprātīgu tirgus darbību.

Savu konkurentu pazīšana ir svarīga mūsu darbības daļa, kas nodrošina mūsu konkurētspēju tirgū. Mēs iegūstam informāciju par konkurentiem, izmantojam to un izplatām to tikai ar likumīgiem un ētiskiem paņēmieniem. 

ATTIECĪBAS AR VALSTS INSTITŪCIJĀM UN VARAS PĀRSTĀVJIEM

Katrā valstī mēs darbojamies saskaņā ar šīs valsts likumdošanas aktiem. Mūsu darbības stabilitāti nodrošina konsekventa likumu ievērošana, kā arī atklāts un caurredzams dialogs ar valsts varas institūcijām. Mēs cenšamies uzturēt labas attiecības ar valsts, kurā darbojamies, uzraudzības iestādēm.

Valsts varas institūciju pieprasījumi un pārbaudes

Mēs laikā un pienācīgi sniedzam informāciju visām valsts varas institūcijām, ņemot vērā tiesību aktus. Mūsu darbinieku pienākums ir nodrošināt, lai valsts institūcijām sniegtā informācija, paziņojumi un apgalvojumi būtu pareizi un izsmeļoši.

Mēs radām pienācīgus apstākļus valsts varas pārstāvjiem Uzņēmuma darbības pārbaudei un sadarbojamies pārbaužu laikā. Ja Uzņēmuma darbībā konstatē neatbilstību, mēs nekavējoties to novēršam un veicam pasākumus, lai minētās neatbilstības turpmāk neatkārtotos.

Mūsu darbiniekiem ir aizliegts traucēt valsts varas pārstāvjiem pildīt viņu likumā noteiktos pienākumus un pretoties viņu likumīgajām prasībām. 

Kukuļošana

Mēs neatbalstām kukuļu vai cita veida nepamatota labuma vai jebkuras citas vērtīgas atlīdzības piedāvāšanu un pieņemšanu, vai tieša vai netieša piedāvājuma izteikšanu, vai jebkāda cita labuma došanu.

ATTIECĪBAS AR SABIEDRĪBU

Mūsu uzņēmējdarbība ir tieši saistīta ar daudzu cilvēku ikdienas dzīvi. Atrazdamies blakus iedzīvotājiem kā preču un pakalpojumu piegādātājs, mēs vienlaikus esam arī sabiedrības daļa. Mēs cenšamies veidot labas kaimiņattiecības, būt uzticami partneri un aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē.

Vides aizsardzība

Mēs apzināmies savu atbildību par cilvēku veselības, apkārtējās vides un dabas resursu saglabāšanu. 

Savu ikdienas darbību mēs īstenojam, ievērojot likumus, reglamentus un izdevumus, kas ir saistīti ar vides aizsardzību. Mēs ņemam vērā arī mūsu pieņemto uzņēmējdarbības lēmumu ietekmi uz darbību. 

Sponsorēšana

Mēs ievērojam ilgtermiņa sponsorēšanas politiku un kā uzņēmējdarbības pārstāvji piedalāmies valsts un kopienu, kurās mēs darbojamies, nākotnes veidošanā. 

Mēs atbalstām projektus, kas atbilst mūsu ētikas standartiem un sabiedrības prioritātēm. Mēs neatbalstām projektus, kas ir saistīti ar sociālās sadrumstalotības un diskriminācijas palielināšanu, politiskām ierosmēm un reliģisko pārliecību propagandu.

Politiskā darbība

Mēs neiesaistāmies politikā. Grupas un tās Uzņēmumu darbinieki nedrīkst grupas vai tās Uzņēmumu vārdā sniegt tiešu vai netiešu palīdzību vai finansējumu politiskajām partijām. 

Mēs cienām savu darbinieku politiskos uzskatus un neierobežojam viņu personisko politisko darbību. Mūsu darbinieki nedrīkst izmantot Uzņēmuma reputāciju vai resursus, tostarp darba laiku, savas politiskās darbības vai politisko interešu mērķiem.

ATTIECĪBAS AR AKCIONĀRIEM

Mēs aizsargājam savu akcionāru intereses, cenšamies strādāt ar peļņu, kopīgi attīstot ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. 

Mūsu mērķis ir ilgtermiņa un ilgtspējīgs vērtības pieaugums akcionāru labā. Caurredzami un pastāvīgi mēs sniedzam akcionāriem informāciju par grupas un tās Uzņēmumu finanšu stāvokli, informējam par svarīgākajām izmaiņām mūsu darbībā, kas varētu ietekmēt viņiem piederošo akciju vērtību. Mēs pastāvīgi sazināmies ar akcionāriem, vienmēr ievērojam viņu intereses un atbildam uz jautājumiem.