Mājas lapa Par mums Privātuma politika

Privātuma politika

EUROAPTIEKA, SIA privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem. Informācija par sīkdatņu ietvaros veikto personas datu apstrādi ir pieejama šajā politikā un Sīkdatņu politikā.

 Rūpējoties par Jūsu privātumu, apstrādājam Jūsu personas datus tikai un vienīgi ievērojot datu aizsardzību reglamentējošo normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī tikai tādā apjomā kāds ir nepieciešams šajā Politikā minēto nolūku sasniegšanai.

 

 Politika attiecas uz:

1. fiziskajām personām – EUROAPTIEKA, SIA pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

2. EUROAPTIEKA, SIA nodarbinātajiem;

3. dažādu pakalpojumu sniedzēju (sadarbības partneru) nodarbinātajiem, kas sniedz pakalpojumus EUROAPTIEKA, SIA;

4. korespondences ar EUROAPTIEKA, SIA iesniedzējiem un saņēmējiem;

5. EUROAPTIEKA, SIA pārvaldītās interneta mājaslapas un sociālo tīklu apmeklētājiem.

 

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir EUROAPTIEKA, SIA (turpmāk - EUROAPTIEKA), juridiskāadrese: Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012, tālr.  +371 67 86 06 27, e-pasts: info@euroaptieka.lv. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. +371 6788 9999, e-pasts: dpo@euroaptieka.lv.

 

II. Personas datu apstrādes nolūki

 

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:

2.1.1. Farmaceitisko izstrādājumu tirdzniecībai un aptieku administrēšanai:

v   klientu identificēšanai;

v   receptes apstrādei;

v   līguma ar klientiem sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;

v   grāmatvedības prasību izpildei;

v   norēķinu administrēšanai;

v   parādu piedziņai no debitoriem;

v   klientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;

v   komerciālo paziņojumu un personalizēto piedāvājumu sūtīšanai;

v   klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem.

2.1.2. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

2.1.3. personāla vadība, tai skaitā personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba laika uzskaite; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana); darbinieku sociālo labumu nodrošināšana (veselības apdrošināšana); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole;

2.1.4. normatīvo aktu prasību izpilde, veicot farmaceitisko izstrādājumu tirdzniecībai;

2.1.5. EUROAPTIEKA un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: pakalpojumu uzlabošana, jaunu  pakalpojumu attīstība;

2.1.6. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

2.17. videonovērošanas veikšana EUROAPTIEKA un trešās personas leģitīmo interešu (noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību; kārtības un drošības nodrošināšana ēkā) ievērošanai.

2.2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

 

III. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

 

3.1. EUROAPTIEKA apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

3.1.1. darbinieka darbspējas novērtēšanai (Regulas 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts);

3.1.2. ar datu subjekta piekrišanu (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);

3.1.3. komerciālo paziņojumu sūtīšana tiek veikta bez datu subjekta piekrišanas saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. panta otro daļu;

3.1.4. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu EUROAPTIEKA likumīgās intereses tiesā (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts);

3.1.5. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu EUROAPTIEKA leģitīmās intereses (organizēt efektīvu pakalpojumu sniegšanas procesu, saņemt samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem) (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);

3.1.6. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (darbinieku, klientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

3.1.7. arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs vai statistikas nolūkos (Regulas 6. panta 1. punkta e) punkts);

3.1.8. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz EUROAPTIEKA attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);

 

IV. Apstradājamais personas datu apjoms

 

4.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā EUROAPTIEKA, ir atkarīgas no datu apstrādes nolūkiem un veida:

4.1.1. Datu subjektam saņemot EUROAPTIEKA pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām EUROAPTIEKAI ir pienākums apstrādāt parastās receptes un īpašās receptesveidlapā ietverto informāciju par Jums attiecīgi: vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas numurs, dzimšanas datums, adrese, tālrunis, diagnozes kods, izsniegto zāļu kods un nosaukums; un informāciju, kas saistīta ar izmantoto pakalpojuma veidu, apmēru, skaitu u.tml.

4.1.2. Sazinoties rakstveidā ar EUROAPTIEKU, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa numurs u.tml., adrese e-pieraksta sistēmā norādītā informācija);

4.1.3. EUROAPTIEKA veic mājas lapas apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi. Informācija par sīkdatnes izmantošanas tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem ir pieejama Sīkdatņu politikā (spiest šeit);

4.1.4. Videonovērošanas veidā tiek apstrādāti šādi personas dati: fizisku personu attēls, izskats, vizuāli fiksēta uzvedība/kustības, personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

4.1.5. Prakses nodrošināšanas nolūkos studentu karjeras dienās aizpildāmajā pieteikuma veidlapā ietvertā informācija par Jums: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, fakultāte, izglītības iestādes nosaukums, vēlamās darba vietas pilsēta un izcelsmes pilsēta. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts uz praksi, prakses iziešanas laikā sniegtā un iegūtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem.

 

EUROAPTIEKA, īstenojot datu apstrādes nolūkus, var glabāt un apstrādāt šādus Jūsu personas datu veidus:

 

Personu datu kategorijas

Piemēri

Identifikācijas dati

vārds, uzvārds, fotoattēls, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati.

Kontaktinformācija

Adrese, tālrunis, e-pasta adreses u.c.

Klientu dati

identificējoša informācija;

informācija, kas saistīta ar pakalpojuma izmantošanu (biežums, veids, apmērs, skaits, parastajās receptē un īpašajās receptesveidlapās ietvertā informācija)

Darbinieku dati

Vārds, uzvārds, amats, informācija par speciālista izglītību, sasniegumiem, ieguldīto darbu attiecīgajā specialitātē, ziņojumi, sarakstes u.c.

Nodarbinātības un karjeras vēsture, informācija par veselību (obligātās veselības pārbaudes dati), par apmācībām, par ētikas pārkāpumiem, utt.

Finanšu dati

bankas konta numurs, pavadzīmes, algas vai atlīdzības apmērs, citi maksājuma dati par saņemto EUROAPTIEKAS pakalpojumu.

Pārvaldības funkciju dati

iesniegumi, līgumi, rīkojumi u.c.

 

4.2. Pakalpojumu sniegšanas ietvaros EUROAPTIEKA no Datu subjekta un no citām trešajām pusēm var iegūt papildus informāciju, kas nepieciešama tikai un vienīgi, lai izpildītu pakalpojumu augstākajā kvalitātē.

4.3. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas, datu apstrādes nolūka un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.

 

V. Personas datu saņēmēju kategorijas

 

5.1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, EUROAPTIEKA un tā pilnvarotie darbinieki un apstrādātāji, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, tiesas.

5.2. Lai nodrošinātu EUROAPTIEKAS tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

5.3. EUROAPTIEKAS iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

 

VI. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

 

6.1. Personas datus EUROAPTIEKA neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana EUROAPTIEKĀ netiek veikta, izņemot personalizētā komerciāla paziņojuma sagatavošanai, ja esat pirms tam piekritis. Informējam, ka, ja esat izvēlējušies saņemt personalizētus piedāvājumus, tad tā izpildes ietvaros veiksim Jūsu pirkuma vēstures datu profilēšanu. Personalizētu piedāvājumu sniegšana nav iespējama bez iepriekš minēto Jūsu personas datu profilēšanas. Jums ir tiesības iebilst šādai datu profilēšanai un mēs to izpildīsim, tomēr šajā gadījumā mēs turpmāk nebūsim tiesīgi sniegt tieši uz Jums attiecināmus un Jūsu interesēm atbilstošus piedāvājumus.

 

VII. Datu subjekta tiesības

 

 7.1. Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām.

7.1.1. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā.

7.1.2. Ja šajā Politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums, izmantojot šīs Politikas 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.

7.2. Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.

7.3. Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.

7.4. Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.

7.5. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.

7.6. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

7.7. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

7.8. Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt mums rakstisku lūgumu.

7.9. Gadījumā, ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem nolūkiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu nolūku sasniegšanu.

7.10. Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi.

7.11. Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.

7.12. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo - dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.

7.13. Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.

7.14. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.

7.15. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.

7.16. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).

7.17. Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem EUROAPTIEKĀ apstrādē esošiem personas datiem. Minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp EUROAPTIEKAS darbinieku) tiesībām un brīvībām.

 

VIII. Personas datu drošība

 

8.1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā. Ar visām personām, kurām ir pieeja veselības un ģenētiskajiem datiem, ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācītas.

8.2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

 

IX. Personas datu glabāšana

 

9.1. EUROAPTIEKA saskaņā ar tās lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

9.2. EUROAPTIEKA, izvēloties kritērijus  personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus: 

9.2.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

9.2.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu EUROAPTIEKAS vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

9.2.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu EUROAPTIEKAS saistošus pienākumus.

9.3. Sniedzot pakalpojumus EUROAPTIEKA ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar EUROAPTIEKU, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju;

9.4. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu EUROAPTIEKAS leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs EUROAPTIEKAI vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

9.5. Videoieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas (no ieraksta veikšanas brīža) vai līdz likumiskās intereses īstenošanai, ja tajos ir atspoguļota darbība vai bezdarbība, kas var būt par pamatu likumiskās intereses īstenošanai. Tādos gadījumos attiecīgais ieraksts tiek izgriezts un saglabāts līdz likumisko interešu īstenošanas brīdim.

9.6. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

9.7. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:

9.7.1.           tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;

9.7.2.           ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;

9.7.3.           Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

 

X. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

 

 Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un EUROAPTIEKAS darbības realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, EUROAPTIEKAI nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

 

XI. Izmaiņas privātuma politikā

11.1. EUROAPTIEKA patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. EUROAPTIEKA iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

11.2. EUROAPTIEKA saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas EUROAPTIEKAS mājaslapā.