Mājas lapa Par mums Datu aizsardzība

Datu aizsardzība

Pārzinis un pārziņa kontaktinformācija: SIA EUROAPTIEKA, reģistrācijas numurs 40003558181 adrese Cēsu iela 31/ 1 (turpmāk – Euroaptieka vai mēs); e-pasts info@euroaptieka.lv, tālr.67860627 (80004449).

Jūsu dati tiek apstrādāti statistiskiem nolūkiem un aptaujas anketas rezultātu apkopošanai, kā arī dāvanas izlozes nodrošināšanai, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.

Jūsu datus mēs varam nodot apstrādei datu saņēmējiem. Tādas personas var būt datubāžu programmatūras uzturētāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgvedības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei. Mūsu iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mēs Jūsu personas datus nenododam uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstis.

Jūsu dati, tajā skaitā īpašu kategoriju personas dati netiks uzkrāti un pēc rezultātu apkopošanas līdz 2019.gada 31.janvārim tiks izdzēsti.

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

 Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).

Euroaptieka neuzņemas atbildību un neatbild par aptaujā esošo personas datu un īpašu kategoriju personas datu apstrādi no interneta vietnes visidati.lv administrācijas puses citiem aptaujas veikšanai neparedzētiem mērķiem.