Piesakies jaunumiem!
+
EA popup logo Piesakies jaunumiem!
Paldies, Jūsu e-pasts un personīgo datu apstrādes apstiprinājums ir saņemts!
Paldies! Lai pieteikuma process būtu pabeigts, nosūtījām apstiprinājuma e-pastu uz jūsu norādīto e-pasta adresi! Lūdzam to apstiprināt!
Saņem EUROAPTIEKAS īpašos piedāvājumus un jaunākās aktualitātes e-pastā! Lūdzu norādi savu epastu:
* Ja esi Euroaptieka Medus kartes īpašnieks, norādi Medus kartes numuru zemāk:
944038470300
Mājas lapa Karjera STUDENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

STUDENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE

 

PAZIŅOJUMS

Par studentu personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu prakses nodrošināšanas procesā

 

EUROAPTIEKA FARMĀCIJA, SIA, reģistrācijas numurs: 40103488069, adrese: Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012, tālr. 27057498, e-pasts: info@euroaptieka.lv, (turpmāk – Sabiedrība), kā pārzinis par studentu personas datu apstrādi prakses nodrošināšanas procesā informē Jūs par to, ka:

 

1. Sabiedrības datu aizsardzības specialista kontaktinformācija ir: tālr. +371 6788 9999, e-pasts: dpo@euroaptieka.lv.

 

2. Personas dati

Studentu aizpildāmajā pieteikuma veidlapā ietvertā informācija par Jums: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, fakultāte, izglītības iestādes nosaukums, vēlamās darba vietas pilsēta un izcelsmes pilsēta. Gadījumā, ja Jūs tiksiet uzaicināts/-a uz praksi, prakses iziešanas laikā sniegtā un iegūtā informācija, aizpildītie testi un citi pārbaudes darbi ir atzīstami par Jūsu personas datiem.

 

3.Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Prakses nodrošināšanai studentiem, Sabiedrības personāla atlasei un savu leģitīmo interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar prakses nodrošināšanu.

 

4.Datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. Jums ir brīva izvēle aizpildīt studentu pieteikuma veidlapu un iziet praksi Sabiedrībā (datu apstrādes tiesiskais pamats - Jūsu piekrišana).

4.2. Saņemot Jūsu aizpildāmo pieteikuma veidlapu, Sabiedrībai rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas, uzaicināt iziet praksi un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato prakses nodrošināšanas un tajā veiktās Jūsu personas datu apstrādes tiesisku norisi. Strīdus gadījumā prakses nodrošināšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa, tajā skaitā veiktās personas datu, tiesisku norisi (apstrādi).

 

5. Personas datu saņēmēji

Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības, tad prakses nodrošināšanas procesā iegūtā un apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām institūcijām (piemēram, Datu valsts inspekcijai), kā arī tiesai.

 

6. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

6.1. Personāla atlases procesā personas datus Sabiedrība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana prakses nodrošināšanas procesā Sabiedrībā netiek veikta.

 

7. Glabāšana

7.1. Visa informācija, kas iegūta, studentam piesakoties uz prakses vietu un/vai, sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta līdz piekrišanas atsaukšanas brīdim. Sabiedrība ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.

7.2. Gadījumā, ja Sabiedrība saņem sūdzības par prakses nodrošināšanas procesu, tad visa procesā apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) tiks saglabāta:

7.2.1. līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, vai

7.2.2. līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

 

8. Datu subjekta (kandidāta) tiesības

8.1.Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un datu labošanu. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv) ar sūdzību par Sabiedrības rīcību, ja tā pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

8.2. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Jūsu piekrišana un Sabiedrības leģitīmās intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu.

 

 

Aizpildot anketu, students apliecina, ka ir iepazinies ar paziņojumā norādītajiem nosacījumiem par personas datu apstrādes aspektiem.